Användarvillkor

 

Användaravtal

Gäller fr.o.m. 2020-01-01

§ 1 Allmänt

1.1
Detta användaravtal (”Avtalet”) reglerar förhållandet mellan kunden (”Kund”) och New Digital STKLM Aktiebolag (”DIGITAL IQ”), med organisationsnummer 556378-0849 och gäller för tjänster som beställs av DIGITAL IQ om ej annat avtalats.

1.2
Syftet med Avtalet är förutom att reglera förhållandet mellan Kund och DIGITAL IQ att säkerställa andra Internetanvändares rättigheter inte kränks samt att samexistens med övriga kunder fungerar på ett tillfredsställande sätt i den gemensamma servermiljön.

1.3
I och med beställning av tjänst från DIGITAL IQ accepterar Kund detta Avtal.

1.4
DIGITAL IQ äger rätt att neka Kund att beställa tjänst om en bedömning görs att Kund kan komma att missbruka tjänsten.


 

§ 2 Levererad tjänst (”Tjänsten”)

2.1
DIGITAL IQ tillhandahåller Managed WordPress hosting hos Kinsta (webbhotell), med Kinstas användaravtal som även Kund godkänner i och med detta Avtal.

2.2
Kund har möjlighet att beställa tjänsten Managed WordPress hosting. Dessutom erbjuds ett antal tilläggstjänster för att underlätta för Kund att starta en webbplats. För att klargöra vilka tjänster som ingår i Avtalet hänvisas Kund till beställningsformuläret på webbplatsen.

2.3
För kund som är under 18 år krävs målsmans underskrift vid beställning av tjänst.


 

§ 3 Domännamn

3.1
DIGITAL IQ ansvarar eller administrerar INTE för Kunds domännamn. Kund använder sin befintliga registrar för sitt domännamn.

3.2
DIGITAL IQ erbjuder INTE domän eller e-posttjänster.

 

§ 4 Beställningsförfarande

4.1
Alla tjänster beställs på hemsidan. Bekräftelse på beställning skickas till registrerad e-postadress. Kund ansvarar för att beställning och betalning är korrekt utförda. Tjänsten aktiveras först när betalning är registrerad.


4.2
Kund har rätt att frånträda avtalet gällande DIGITAL IQs tjänster genom att meddela DIGITAL IQ om detta inom 5 dagar från det avtalet påbörjats. Ångerrätten täcker ej återbetalning av påbörjad tjänst eller installationshjälp. Vid frånträdande av avtal har kund på eget ansvar 5 dagar att flytta sin WordPress installation från DIGITAL IQ. Efter 5 dagar från frånträdande av avtal stängs tjänsten i sin helhet.


4.3
Beställningar där betalning ej kommit oss tillhanda senast 5 dagar efter orderdatum tas bort.

4.4
Om kund önskar ändra tjänst ska innestående fakturor för tjänsten vara betalda.


 

§ 5 Avtalsperiod och uppsägning

5.1
Beställningar som genomförs på webbplatsen gäller tillsvidare. Avtalsperioder varierar beroende på beställd tjänst, och framgår på webbplatsen. Tjänsten förlängs per automatik med en ny avtalsperiod om den ej sägs upp. Tjänster som beställts via offert gäller enligt orderbekräftelse. Avtalet gäller så länge tjänsten finns hos DIGITAL IQ.


5.2
Uppsägning görs via DIGITAL IQs Supportavdelning. Bekräftelse att uppsägning erhållits skickas till registrerad e-postadress.

5.3
Om betalning uteblivit vid ny påbörjad avtalsperiod, kommer tjänsten inte förnyas. Hostingtjänster inaktiveras efter 5 dagar, och raderas efter ca 5 dagar vid fortsatt utebliven betalning.

5.4
Vid inaktivering av tjänsten har DIGITAL IQ rätt att informera om detta via DIGITAL IQs spärrsida och/eller via e-post.


5.5
Om uppsägning sker under en pågående avtalsperiod sker ingen återbetalning för kvarstående tid.

5.6
Om Kund bryter mot Avtalet uppmärksammar DIGITAL IQ Kund om detta. Kund har då 5 dagar att åtgärda eventuella fel. Om Avtalsbrott kvarstår efter 5 dagar äger DIGITAL IQ rätt att säga upp tjänsten med omgående verkan.


5.7
Betalningsskyldighet föreligger för beställd tjänst. Detta gäller även om beställd tjänst ej nyttjats.

 

§ 6 Otillåten användning och missbruk

6.1
DIGITAL IQs tjänster skall endast användas till lagliga syften. Sändning, lagring, distribution eller länkning av någon information, data eller material som är olaglig är förbjudet. Det här innehåller, men är inte begränsat till; upphovsrättsskyddat material, företagshemligheter eller annat material som används utan tillåtelse från ägaren; material innehållande hets mot folkgrupp; material som bryter mot GDPR.

6.2
DIGITAL IQ accepterar ej material av oetisk eller stötande karaktär eller våldsamt material.

6.3
Alla försök till att underminera och/eller orsaka skada på DIGITAL IQs servrar och/eller kunder är strängt förbjudet. T.ex. försök till intrång i, spaning på eller störning av system och/eller nätverk kan resultera i skadeståndsskyldighet.

6.4
Det är under inga omständigheter tillåtet att sälja vidare tjänster i delad miljö som kund har hos DIGITAL IQ. Det är endast tillåtet att sälja vidare tjänsten eller del av tjänsten om kund är återförsäljare för DIGITAL IQ.

6.5
DIGITAL IQ har endast möjlighet att ge support till abonnemangsinnehavaren om annat ej anges för tjänsten. Återförsäljare är själva ansvariga för support gentemot sina kunder. Vi har endast möjlighet att ge support på de tjänster som DIGITAL IQ tillhandahåller. I de fall Kund använder tredje parts programvara för exempelvis byggnation av webbplats, ger vi inte support för dessa programvaror.

6.6
I fall där kund ihållande använder resurser utöver vad som enligt avtal ingår i aktuell tjänst erbjuds kund att uppgradera till en lämplig tjänst eller alternativt att sänka utnyttjandet av resurser till acceptabla nivåer. DIGITAL IQ förbehåller sig rätten att vidta åtgärder om inte Kund agerar för att minska resursutnyttjandet.

 

6.7
Vid kontakt med supporten som ligger långt över det normala så kan supportkontakt begränsas till e-post eller offereras för utökad support.


Supportförfrågningar och uppdatering av innehåll
Support måste begäras via vår helpdesk så att den kan kategoriseras och besvaras i tid. Du kommer att meddelas via e-post med information om vår helpdesk vid registrering och kommer också att hitta en länk till vår helpdesk i din WordPress Dashboard. Supportförfrågningar måste godkännas.

Acceptabla supportförfrågningar kan vara följande:
* Felsökning av tema / plugin
* Webbplatsoptimeringsförfrågningar (laddningstid, cachning osv.)
* Plugin / kodkonflikter
* Installation av tema / plugin

Oacceptabla supportförfrågningar inkluderar:
* Anpassat tema / plugin-utveckling
* Webbplatsdesign
* SEO-optimering / felsökning

Om du har frågor angående din supportförfrågan, vänligen kontakta oss på support@digitaliq.se för förtydligande.

Uppdatering av innehåll kan användas som telefonsupport eller faktiska utvecklingstimmar men alla ovanstående subtraheras från ytterligare inköpt tid. Den begärda utvecklingstiden faktureras till vårt timpris på 900 SEK / tim. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att samma utvecklare ska tilldelas enskilda projekt, kan vi inte garantera detta.

6.8
Obegränsad användning måste vara rimlig
Uttrycket ”obegränsad” omfattas av en rimlig användningsklausul. Definitionen av rimlig bestäms av DIGITAL IQs-ledning, efter DIGITAL IQs egen definition. Kunder som anses missbruka DIGITAL IQs-tjänster kommer att kontaktas av DIGITAL IQ. DIGITAL IQ äger rätten att avbryta tjänsten till Kund om DIGITAL IQ anser det nödvändigt. Återbetalning av betalningar för tjänster som stängs kommer inte att ske.

6.9
DIGITAL IQ har även rätt att stänga av tjänsten till följd av polisanmälan, utredning, tvist eller dylikt gällande tjänsten om DIGITAL IQ bedömer att detta behövs för att förhindra eventuell brottslighet.


 

§ 7 Tillgänglighet, uppdateringar och felsökning.

7.1
DIGITAL IQ strävar att vara helt felfria, dock måste en del uppdateringar och systemarbeten genomföras. Vid driftstörningar, planerade uppdateringar m m meddelas detta på Kinstas webbplats samt via Kunds Dashboard hos Kinsta. Dessa arbeten görs i största möjliga utsträckning efter kontorstid, dock kan detta inte garanteras. En tillgänglighet på 99,7% garanteras, baserat på kalenderår för våra webbhotell-tjänster.

7.2
DIGITAL IQ har rätt att när som helst under pågående avtalsperiod göra uppgraderingar och/eller uppdateringar på programvara. DIGITAL IQ har även rätt att ta bort programvara som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt enligt DIGITAL IQs bedömning. Borttagning av programvara som påverkar kund, kommer att meddelas via DIGITAL IQs via Kunds e-post.


7.3
DIGITAL IQ har rätt att kontrollera data relaterat till Kunds tjänst i samband med felsökning eller abuse-ärenden.


7.4
DIGITAL IQ förbehåller sig rätt att med automatiska metoder söka igenom data på Kunds tjänster för identifiering av skadliga filer samt kända säkerhetshål. Rätten innefattar men är inte begränsad till automatisk patchning eller spärr av filer av denna karaktär. Resultat av dessa automatiska genomsökningar omfattar ibland rapport till Kund via e-post särskilt då åtgärd krävs från Kunds sida.


 

§ 8 Avgifter och Betalningsvillkor

8.1
Betalning av tjänst sker i förskott för hela avtalsperioden via Kunds kreditkort via Stripe. Tjänsten aktiveras initialt vid fullgjord betalning. Moms med 25% tillkommer på våra priser. För vissa tjänster tillkommer en startavgift enligt information på hemsida eller via e-post.

8.2
Vid försenad eller utebliven betalning för tjänster som efterfaktureras har DIGITAL IQ rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.
Vidare har DIGITAL IQ rätt att stänga av tjänsten om Kund underlåter att betala i rätt tid eller inte erlagt full betalning, förutsatt att minst en skriftlig e-post varning har skickats till Kund. Vid avstängning av tjänsten har DIGITAL IQ rätt att informera detta via DIGITAL IQs spärrsida eller e-post.

8.3
I de fall avgifter för DIGITAL IQs tjänster höjs, meddelas Kund om detta på DIGITAL IQs webbplats, minst 30 dagar innan prishöjningen träder i kraft. Avgiftssänkning behöver däremot inte meddelas i förväg. I de fall Kund inte godkänner prishöjningen har Kund rätt att säga upp sitt abonnemang. Eventuella kampanjpriser påverkar inte de avtal som redan är tecknade.

8.4
Outnyttjade abonnemang måste också betalas. Periodpriserna är de samma oavsett hur mycket av ett abonnemang Kund använder, eller hur ofta det används. Även avstängda konton måste betalas för den tid de är avstängda.

8.5
DIGITAL IQ har rätt att ta bort abonnemang och vid obetald faktura. 1 månad efter förfallen faktura sägs det förfallna avtalet upp automatiskt. Detta gäller inte i de fall annat har avtalats efter offert från DIGITAL IQ.


8.6
Felaktiga betalningar från Kund såsom överbetalningar, återbetalas via Stripe.

8.7
Återbetalning sker utan onödigt dröjsmål och via samma betalningsväg som Kund själv använt för den inledande affärshändelsen om Kund inte uttryckligen kommit överens med DIGITAL IQ om något annat.


 

§ 9 Överlåtelse av tjänst

9.1
I de fall en Kund önskar överlåta sitt avtal till annan juridisk eller fysisk person kan detta göras först efter att den frånträdande kunden reglerat samtliga skulder hos DIGITAL IQ.
Avtalet måste godkännas av tillträdande kund.


 

§ 10 Ersättning för driftstörning och skadestånd


10.1
DIGITAL IQ ansvarar enbart för skador som orsakats av försummelse av DIGITAL IQ. Kund som drabbas av skada kan kräva ersättning för detta. Sådant ersättningskrav ska vara DIGITAL IQ tillhanda inom 7 dagar från det att felet upptäcktes, för att vara giltigt. Ersättningens storlek baseras på abonnemangstyp och hur länge abonnemanget inte kunnat nyttjas. Ersättningen kan aldrig överstiga den aktuella månadens avgift. Utöver detta kan ingen ersättning i form av skadestånd krävas. Kund kan heller aldrig kräva skadestånd från DIGITAL IQ för indirekt skada såsom utebliven vinst, förlorad besparing, förlorad goodwill och/eller förlust/förvanskning av data.


10.2
Ersättning av den här typen kan inte krävas då kontot stängs av p.g.a. avtalsbrott såsom obetald faktura eller direkt eller indirekt skada mot DIGITAL IQs resurser. Ersättning av den här typen kan heller aldrig krävas då tredje part är ansvarig för felet eller när planerade driftavbrott är meddelade via DIGITAL IQs webbplats.


 

§ 11 Kontaktuppgifter

11.1
Följande media kan användas för kontakt med DIGITAL IQ: E-post eller telefon. Kontaktuppgifterna hålls uppdaterade på webbplatsen.


11.2

Kund ansvarar för att kunduppgifterna är aktuella och korrekta gällande Kunds adress, telefon, fax och e-postadress samt kontaktperson i DIGITAL IQs kundregister. Ändringar utförs via DIGITAL IQs ”Mitt konto”.


11.3
Om Kund har tillgång till flera kundkonton hos DIGITAL IQ ansvarar Kund själv för att beställningar av tjänster görs på rätt kundkonto och med korrekta uppgifter.

 

§ 12 Personuppgifter och datalagring

Vi följer Dataskyddsförordningen – GDPR

Vår Integritetspolicy/Personuppgiftspolicy som reglerar hur vi hanterar personuppgifter om dig som kund till oss finns här. https://www.DIGITAL IQ.se/villkor-policies/integritetspolicy/

Vårt Personuppgiftsbiträdesavtal (DPA/PUBA) som reglerar hur vi hanterar de personuppgifter kunder eventuellt väljer att lagra i våra tjänster finns på den länkande sidan tillsammans med svar på vanliga frågor. https://www.DIGITAL IQ.se/support/artikel/hur-hanteras-mina-personuppgifter/

Både vår Integritetspolicy och vårt Personuppgiftsbiträdesavtal (DPA/PUBA) är en integrerade bilagor av vårt användaravtal och behöver inte godkännas utöver kunds godkännande av vårt användaravtal.

 

§ 13 Force Majeure

13.1
DIGITAL IQ skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om DIGITAL IQs åtaganden förhindras eller väsentligt försvåras av omständighet vilken DIGITAL IQ ej har möjlighet att kunnat styra över eller förutse, såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk eller liknande omständighet. DIGITAL IQ har heller ingen möjlighet att ta ansvar för tredje parts otillåtna intrång i DIGITAL IQs resurser.


 

§ 14 Tvist

14.1
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor ska avgöras av svensk domstol, i första hand Stockholms tingsrätt, med tillämpning av svensk rätt eller genom annat förfarande som parterna kan komma överens om.


 

§ 15 Ändring av villkor

15.1

Dessa allmänna villkor gäller tillsvidare. Ändring i dessa villkor meddelas på DIGITAL IQs webbplats och via e-post till Kund. Avtalet börjar gälla tidigast 1 månad efter att ändringar meddelats.


 

§16 Övrigt

16.1
DIGITAL IQ kan inte ta ansvar för material som skickas i form av cd-skivor, personbevis mm. Vi kan ej heller skicka tillbaka något material som ligger utanför de förpliktelser vi har i enlighet med GDPR.


16.2
DIGITAL IQ tillämpar gällande sekretesslagar för kunduppgifter och annan information gällande Kund till tredje part.


16.3
DIGITAL IQ förbehåller sig rätten att använda Kunds webbplatser som referenser. Önskar ni inte finnas med som referens vänligen meddela DIGITAL IQ detta skriftligt.

16.4
Se även Tilläggsavtal för WordPress Managed Hosting (försäkring).